Dynamo - Teollisen järjestelmän suorituskyky ja dynaamisten verkostojen johtaminen ja ohjaus

Dynamon teema- ja menetelmäryhmät:


Prototalouden ansaintalogiikat


Prototaloudessa järjestelmätoimittajien liiketoimintamallit/ansainta siirtyvät sarjatuotannosta tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämistyöhön - vastaavanlaisesta asiakassuhteen tiivistymisestä sekä vastuun ja riskien jaon uudistumisesta on kyse myös palveluliiketoiminnan kehittymisessä. Prototalouden ansaintalogiikat -teemaryhmässä tarkastellaan näitä verkostoituneeseen talouteen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita ansainnan kannalta. Tarkoituksena on löytää ja kehittää sellaisia menetelmiä, joiden avulla yritykset voivat hahmottaa oman liiketoimintamallinsa ja roolinsa toimivuutta erilaisissa verkostoissa.


Tavoitteena on tarjota yrityksille tietämystä sekä toimivia menetelmiä ja työkaluja em. asioiden tarkastelua varten omassa verkostoituneessa liiketoiminnassa.


Harri I. Kulmala ja Christopher Palmberg ovat käsitelleet Prototalousteema Talouselämän 29/2006 artikkelissa (lisätietoja julkaisut- sivulta).


Moniverkostoinen liiketoimintaympäristö


Verkosto-teemaryhmän tavoitteena on tarkastella yrityksen liiketoimintaa, sen johtamista ja kehittämistä erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa yksittäiset yritykset toimivat useamman erityyppisen verkoston jäseninä. Lähtökohtana on se, että verkostot voivat olla luonteeltaan hyvinkin erilaisia kuten esimerkiksi yrityksen perusliiketoimintaan liittyviä, sitä uudistavia tai kokonaan uutta liiketoimintaa luovia. Näissä eri verkostoissa toimiminen edellyttää yrityksiltä myös erilaisten verkostoroolien ja -asemien omaksumista sekä niissä tarvittavien kyvykkyyksien hankkimista. Teemaryhmässä pohditaan minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia monessa verkostossa toiminen luo yrityksille sekä pyritään kehittämään liiketoimintamalleja ja ratkaisuja verkostoportfolioiden johtamiseen.


Mistä kasvu syntyy?


Kasvuryhmässä tarkastellaan sekä määrälliseen että laadulliseen kasvuun liittyviä teemoja. Ryhmän työn tavoitteena on tarkastella tehokkuuden ja tuottavuuden asteittaisen kehittämisen sekä uudistumisen ja innovaatioiden mahdollistamisen välistä dualismia ja yhdistämisen haasteita. Kasvun suhdetta yritystoiminnan muihin tavoitteisiin pyritään analysoimaan.


Kasvuun, uudistumiseen ja kehittymiseen liittyviä tekijöitä tarkastellaan ryhmässä sekä yritysten ja verkostojen että talouden makrotason näkökulmista. Yritys- ja verkostotasolla tarkastellaan mm. järjestelmätoimittajuutta (verkottamista) kasvun mahdollistajana, myös kysymykset osaamisesta liittyvät ryhmän teemoihin. Makrotasolla ryhmässä pohditaan esim. toimialan elinkaaren tai teknologian kehittymisen huomioimista kasvun näkökulmasta.Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö


Julkisen ja yksitysen sektorin yhteistyö on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Aihe on kansainvälisesti tunnettu ja siitä on myös tehty runsaasti tutkimusta, mutta näitä tuloksia ei voida suoraan hyödyntää Suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Teemaryhmän tarkoituksena on kehittää ja edistää erityisesti suomalaista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja samalla lisätä tietämystä aihepiiristä. Yleisten tutkimustulosten lisäksi tarkoituksena on kehittää sellaisia toimintamalleja ja viitekehyksiä, joiden avulla sekä julkinen että yksityinen puoli voivat arvioida mikä on soveltuvin toimintatapa erilaisten hankkeiden toteuttamiseksi yhteistyössä.

Lisätietoja

Harri Kulmala
Projektipäällikkö, erikoistutkija
020 722 3305
harri.kulmala@vtt.fi