eCertification - Rakennusten energiatehokkuuden arviointia tukeva avoin palvelualusta

1. Taustaa


Rakennusten energiankäyttö on lisääntyvien ympäristöongelmien vuoksi nousemassa yhä tärkeämpään asemaan. EU:n puitteissa on hyväksytty ns. rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, joka edellyttää mm. kodinkoneista jo tutuksi tulleen energiamerkinnän (energiatehokkuustodistuksen) käyttöönottoa myös rakennuksille. Direktiivin toimeenpano on parhaillaan käynnissä kaikissa jäsenmaissa ja sen edellyttämät menettelyt tulee olla käytössä myös Suomessa viimeistään v. 2009. Tämän lisäksi EU:ssa on runsas vuosi sitten hyväksytty energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluja koskeva direktiivi, joka kaikissa jäsenmaissa edellyttää mm. konkreettisten säästötavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista tukevien energiapalvelujen ja säästötoimien aikaansaamista sekä myös saavutettujen säästöjen säännöllistä raportointia. Em. direktiivit tulevat vuosikymmenen loppuun mennessä synnyttämään merkittävää ja aivan uudentyyppistä palvelukysyntää koko olemassa olevassa rakennuskannassa. Samalla tarjoutuu erinomainen ”sosiaalinen tilaus” uusien säästöteknologioiden käyttöönotolle ja hyödyntämiselle rakennussektorilla.


2. Tavoitteet


Hankkeen tavoitteena on toteuttaa uusia tieto-, viestintä- sekä ohjelmistoteknologioita hyödyntäen rakennusten energiatehokkuuden arviointia ja monitorointia tukeva avoin internetpohjainen palvelualusta (pilot-konsepti), joka mahdollistaa uudentyyppisten energiatehokkuuspalvelujen tuottamisen vaivattomasti ja kustannustehokkaasti laajoille massoille olemassa olevia rakennuksia sekä luo perustan uudentyyppisten palvelujen kehittymiselle. Kehitettävän palvelualustan alustava hahmotelma on esitetty kuvassa 1.


Palvelualustaan pyritään kehittämään pääosin olemassa olevaan tietoon nojaavia keskenään kommunikoivia modulaarisia ICT-ajan ”työkaluja”, jotka tukevat eri osapuolten (konsultit, rakentajat, ylläpitäjät, omistajat, käyttäjät, energiayhtiöt, viranomaiset jne) energiankäytön tehostamistyötä ja ympäristötietoisuuden lisääntymistä erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa. Sitä voidaan hyödyntää säästötoiminnan suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa sekä saavutettujen tulosten seurannassa ja arvioinnissa. Alustaa hyväksikäyttäen voidaan kehittää ja demonstroida esim. uuden sukupolven ”sähköistä energiamerkintää” (todistusta) rakennuksille tavoitteena saada siitä dynaaminen kiinteistöjen ympäristötietoisen hoidon ja ylläpidon ohjausväline. Hanke tuottaa myös välineitä olemassa olevan rakennuskantaa koskevan tiedon integroimiseksi, mikä mahdollistaa monien uuden tyyppisten palvelujen kehittämisen. Em. liittyen selvitetään ja pilotoidaan mahdollisuuksien mukaan uusien mittaus- ja monitorointiteknologioiden käyttöä sekä niihin perustuvia uusia palvelukonsepteja. Hankkeella osallistutaan myös kv. yhteistyöhön IEA-verkoston puitteissa.


Tiedostot:
Lisätietoja

Jorma Pietiläinen
Projektipäällikkö
020 722 6275
jorma.pietilainen@vtt.fi