Hyvä riskianalyysi

Näin teet hyvän riskianalyysin


Seuraavassa on listattu kaikille menetelmille päteviä yleisperiaatteita. Eri menetelmille on lisäksi omat yksityiskohtaiset ohjeensa.


Kaikki riskit eivät löydy yhdellä menetelmällä


Esimerkiksi teollisuuslaitosten riskianalyyseissä käytetään yleensä useita toisiaan täydentäviä menetelmiä: yksi karkean tason tunnistusmenetelmä, yksi menetelmä teknisen järjestelmän tarkasteluun ja yksi menetelmä ihmisten työtehtävien tarkasteluun.


Yhteistyö on valttia


Riskianalyysimenetelmät perustuvat usean ihmisen tietojen hyödyntämiseen ja yhteistyössä ideointiin ja pohtimiseen. Työtä tehdään riskianalyysipalavereissa, joihin on tärkeää saada mukaan henkilöitä, jotka tuntevat analysoitavaa kohdetta eri näkökulmista. Samoin on hyvä saada mukaan henkilö, jolla on heti valtuudet päättää korjaavista toimenpiteistä.


Tarvitaan menetelmäosaamista


Riskianalyysikokouksen vetäminen hyvin edellyttää riskianalyysimenetelmän hallintaa ja palaverikäytäntöjen osaamista. Siksi ensimmäisillä kerroilla on mukaan tärkeää saada henkilö, jolla on tästä kokemusta. Seuraavilla kerroilla vetäminen omin voimin voi onnistua hyvin. Silloin pitää vetäjäksi valita henkilö, joka tuntee käytetyn menetelmän ja hallitsee ryhmätöiden vetämisen.


Rajattu kohde kerrallaan


Tarkastelun kohde kannattaa rajata siten, että se saadaan käytyä läpi kohtuuajassa: selkeä kokonaisuus, joka on helposti hallittavissa, sopivan kokoinen (ei liian pieni tai iso). Analyysi kannattaa jaksottaa siten, että päivässä pidetään korkeintaan yksi kolmen tunnin kokous. Pidemmissä tilaisuuksissa laatu heikkenee.


Riskianalyysi pitää aikatauluttaa


Jokaiselle palaverille on sovittava teema ja tarkoitus. Palavereihin pitää valmistautua tekemällä etukäteisselvityksiä ja kokoamalla palaverissa tarvittavat asiakirjat. Palaverien lopuksi sovitaan aina miten jatketaan. Tilaisuuteen pitää panostaa. Paikalla ollaan koko ajan, ja kännykät suljetaan. Kun tehdään, niin tehdään kunnolla!


Oppiminen antaa lisämotivaation


Motivaatiota riskianalyysiin lisää se, että riskianalyysiin osallistumalla oppii erinomaisesti järjestelmän toiminnan, koska siinä käydään esimerkiksi tuotantojärjestelmä kohta kohdalta läpi. Tilaisuuksissa voi antaa palautetta ja kertoa omista kokemuksistaan.


Luotava yhteinen käsitys


On tärkeää saada kaikille yhteinen käsitys tarkasteltavasta kohteesta. Asioita pitää havainnollistaa vaikkapa kaavioilla ja taulukoilla. Piirrokset pitää selittää.


Etsitään syitä, ei syyllisiä


Vaaroja tunnistettaessa ei haeta syyllisiä, vaan syitä. Kaikkien analyysiin osallistuvien on oivallettava tämä, vaikka pienessä yrityksessä riskit saattavatkin liittyä yksittäisten henkilöiden tekemiin – tai tekemättä jättämiin – toimenpiteisiin.


Avoimuus välttämätöntä


Vaarojen tunnistamisen lähtökohtana on avoimuus ja rehellisyys. Asiat pitää nostaa palavereissa esille ja saada dokumentoitua sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat, ei sellaisina kuin niiden pitäisi olla tai mitä juhlapuheissa kuvataan.


Osattava tunnistaa, mitkä asiat ovat olennaista


On tärkeää tunnistaa, mikä kohteessa on keskeistä ja mitkä riskit ovat suurimmat ja tärkeimmät torjua. Riskit priorisoidaan selvittämällä niiden suuruus. Tämä määräytyy mahdollisten vahinkojen suuruuden ja vahingon todennäköisyyden perusteella. Keskitytään siihen, mikä on tärkeää. Pieniä, helposti hoidettavia asioita ei kuitenkaan pidä unohtaa.


Asiat paperille


Riskianalyysit ja niiden taustalla olevat tiedot dokumentoidaan huolellisesti – kaikki pannaan paperille. Mitä yksityiskohtaisemmin ja selkeämmän asiat pystyy kirjaamaan, sitä helpompi dokumentteja on myöhemmin hyödyntää.


Toimenpiteiden sopiminen


Tärkein vaihe riskianalyysissä on sopia toimenpiteistä, joilla tunnistetut riskit hallitaan, ja aloittaa niiden toteuttamisen seuranta. Muuten ei koko työstä ole paljonkaan hyötyä.


Analyysit päivitettävä tarpeen mukaan


Analyysit pitää myös muistaa päivittää, kun niiden kohde muuttuu. Yrityksen tasolla on syytä luoda määräajoin katsaus riskeihin.


Lähde: Pk-yrityksen riskienhallinta, www.pk-rh.com.