VTT.fi  >

Satunnaispäästöriskianalyysi (SARA)

Tavoite


Löytää kohteen keskeisimmät ympäristövaikutuksia aiheuttavat ongelma-alueet sekä keskeisimpiin vaaroihin liittyvät onnettomuustekijät, jotka voivat aiheuttaa ympäristöhaittaa.


Periaate


Tarkasteltavasta kohteesta laaditaan nk. aktiviteetti- ja prosessi -malli, joka kattaa käytetyt laitteet ja niihin liittyvät toiminnot, kemian ja muut vastaavat ilmiöt, käytetyt aineet ja tarvittavat hyödykkeet, turvatoimet, ympäristötekijät, tuote- ja jätevirrat, käyttö- ja kunnossapitoasioita sekä prosessin hallintaan liittyviä seikkoja. Mallin avulla tarkasteltava kohde käydään läpi ja arvioidaan eri kohtiin liittyviä ongelmia ja vaaran mahdollisuuksia.


Käyttötarkoitus


  • Kaikenlaiset laitokset, koko laitos ja kaikki sen toiminnot.

Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti


  • Laitoksen osajärjestelmien yksityiskohtien järjestelmällinen tutkiminen vaatii osajärjestelmästä yksityiskohtaista aktiviteetti- ja prosessimallinnusta.
  • Ympäristöhaittaa aiheuttavia seurauksia tarkastellaan vain karkealla tasolla (volyymi ja kulkeutuminen, vaikutukset vesistöön, puhdistamon toimintaan, maaperään ja ilmaan yleisellä tasolla).

Vaihtoehtoiset menetelmät


Täydentävät menetelmät


Tulokset


  • Luettelo tunnistetuista ympäristöhaittaa aiheuttavista kohteen vaaroista ja keskeisimpiin vaaroihin liittyvät onnettomuustekijät, niiden syyt ja seuraukset sekä varautuminen.
  • Löydetään ympäristövaikutusten kannalta vaaraa aiheuttavat keskeiset järjestelmän osat.
  • Lähtökohta jatkoanalyyseille joko yksityiskohtaisemmalla SARA-mallinnuksella tai muilla analyysimenetelmillä.

Rajoituksia ja puutteita


  • Vaarojen etsintämenettely ei ole systemaattinen, jos mallinnus on laadittu vain karkealla tasolla.
  • Vaaroille vain karkea luokittelu.
  • Ympäristöhaittaa aiheuttavien seurausten tarkastelu karkealla tasolla.
  • Organisaatioon ja tiedonkulkuun liittyvät ongelmat vain rajoitetusti mukana.

Lue tarkempi kuvaus menetelmästä....... ?