Seurausanalyysit

Johdanto


Seurausanalyysin tarkoituksena on arvioida, millaisia seurauksia ja kuinka suuria vahinkoja onnettomuudet voivat aiheuttaa. Seurausten arvioinnilla eli seurausanalyysillä tarkoitetaan kemikaalionnettomuuksien välittömien vaikutusten arviointia (vaarallisten aineiden päästöjen, tulipalojen ja räjähdysten vaikutukset). Seurausanalyysi koostuu päästön, leviämisen ja vaikutusten arvioinnista. Vaikutukset voivat kohdistua ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Seurausanalyysillä voidaan arvioida sekä teollisuuslaitokseen itseensä sekä sen ulkopuolelle aiheutuvia vaikutuksia.


Seurausanalyysi tukee prosessin suunnittelua parantamalla tulevan tai jo olemassa olevan prosessin tai laitoksen turvallisuutta. Se tukee myös suojelusuunnitelman tai toimintaohjeiden laatimista tai päivittämistä. Seurausanalyysejä käytetään myös turvallisuusselvitysten laatimisten yhteydessä, kun halutaan arvioida suuronnettomuusmahdollisuuksia ja niiden seurauksia.


Seurausten vakavuuden arviointiin käytetään erilaisia matemaattisia laskentamalleja. Näiden laskentamallien avulla voidaan arvioida päästömäärän suuruus, kemikaalin leviäminen ja kulkeutuminen ympäristössä ja seuraukset. Nykyisin käytössä on useita laajoja seurausanalyysiohjelmistoja aina laitostason kvantitatiivisiin riskianalyysimalleihin asti.


Malleja käytettäessä on muistettava, että yksityiskohtaisimmatkin mallit antavat ainoastaan arvion aineen käyttäytymisestä erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Syynä ovat erilaiset oletukset ja rajaukset, joita malleja kehitettäessä on jouduttu tekemään. Malli voi antaa virheellisiä tuloksia, jos käytetään vääriä syöttötietoja tai mallin sisäisiä rajoituksia ei tunneta riittävän hyvin. Myös analyysin tekijän asiantuntemus vaikuttaa saatuihin tuloksiin; vaikka laskentamalli olisi sama, eri analysoijat voivat saada eri tuloksia mallin tarvitsemien parametrien valintojen vuoksiKuva 1. Ilman kautta leviävien satunnaispäästöjen seurausanalyysin osavaiheita /1/.


__________________________________________________