Sebi - Semantic Business Interoperability

Sebi- projektissa tutkitaan tiedon merkitykseen (semanttisuus) perustuvaa teknologiaa, jonka avulla yritysjärjestelmien keskinäinen kommunikointi sujuu entistä vaivattomammin. Yritysten toimintaympäristön yhä nopeampi muuttuminen vaatii tehokkaampaa tiedon hallintaa ja tiedon integrointia. Tiedon läpinäkyvyyden toteuttaminen perinteisin keinoin kuluttaa yhä enenevässä määrin yrityksen resursseja, koska se vaatii merkittävän manuaalisen panoksen ja paljon aikaa. Tiedon merkitykseen perustuva järjestelmäintegraatio vähentää manuaalisen työn määrää ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin muutoksiin. Integrointi olisi myös tärkeää kohdistaa oikeisiin prosesseihin ja toimijoiden välisiin rajapintoihin toimitusketjussa: sinne missä tehokkaasta tiedonhallinnasta ja jakamisesta on eniten hyötyä.


Yhteensopivuus semantiikan avulla


VTT:n koordinoiman yhteistyöprojektin tavoitteena on tutkia informaation yhteensovittamista erillisistä tietojärjestelmistä ja tietolähteistä nopeasti ja kustannustehokkaasti soveltaen semanttisia teknologioita. Semanttisessa liiketoimintatiedon yhteensovittamisessa pyritään tiedon ja järjestelmien yhteensovittamiseen tiedon merkityksen eli semantiikan avulla ottamatta kantaa käytettyyn tekniikkaan, olemassa oleviin sovelluksiin tai tietovarastoihin. Järjestelmien yhteensovittaminen ei ole yksinomaan teknologinen haaste, vaan se vaatii myös yhteisen toimintatavan luomista. Yritystoiminnan verkostoitumisen myötä ihmisten välinen kommunikointi ja yhteistyö ovat lisääntyneet, jonka vuoksi yhteistyössä käytettävien käsitteiden yhteinen tulkinta sekä yritysten sisällä että yritysten välillä on aiempaa tärkeämpää. Toimintatavan on tuettava yhä nopeammin tapahtuvia yritystoiminnan muutoksia: yhteistyöverkostojen muuttumista tilausten mukaan, yritysostoja ja yritysmyyntejä.

Informaation integrointi on toimitusketjun integroinnin perusta. Vaikka sen tuomat suorituskykyhyödyt on jo havaittu useissa toimitusketjuissa, ei vielä ole olemassa selkeitä suuntaviivoja sille, mitä informaatiota tulisi integroida ja kuinka syvälle integrointi toimitusketjussa tulisi ulottaa. Tuotantotalouden osasto pyrkii omassa tutkimusosuudessaan selvittämään informaation integroinnin merkitystä ja sen laajuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä löytämään keinoja informaation integroinnin ja sen tuomien suorituskykyvaikutusten tehostamiseksi toimitusketjussa. OAMK puolestaan paneutuu omassa tutkimuksessaan palveluorientoituneiden ohjelmistoarkkitehtuurien soveltamiseen semanttisten teknologioiden käytön yhteydessä.


Lehdistötiedote 18.4.2007 pdf


Lehdistötiedote 9.11.2007 pdfLisätietoja

Heli Helaakoski
projektipäällikkö
020 722 2420
heli.helaakoski@vtt.fi