Tietomalli työmaaprosessien turvallisuuden edistäjänä

Tietomallipohjainen aluesuunnittelu

Työmaan tietomallipohjaisen aluesuunnittelun testaus perustuu päättyneen asuinrakennuskohteen materiaaliin. Kohteesta oli olemassa arkkitehdin tietomalli sekä työmaan perinteinen 2D-aluesuunnitelma. Tutkimushankkeessa mallinnettiin työmaa-alue sekä kohteen lähiympäristöä katuineen ja rakennuksineen karkeasti. Testauksen yhteydessä on koottu 3D-työmaaobjektikirjasto, joka sisältää esimerkiksi materiaalien varastointiin liittyviä objekteja. Kirjastoa on käytetty Case - kohteen ja pilottityömaan BIM-aluesuunnitelman laatimiseen. Aluesuunnitelmatestauksessa on kehitetty ja demonstroitu työmaan uusia esitystapoja, havainnollistamista ja mallinnusvälineiden käyttömahdollisuuksia.


Esimerkkinä käytetty Case - kohde on Skanska Talonrakennus Oy:n asuinrakennuskohde As Oy Vantaan Ankkahovi. Kohteen arkkitehtisuunnittelun ja rakennusten mallinnuksen on tehnyt Arkkitehtitoimisto L-N Oy ja rakennesuunnittelun sekä mallin pilkkomisen elementeiksi Finnmap Consulting Oy. Työmaasuunnitelman mallinnuksen on toteuttanut Kristiina Sulankivi VTT:ltä.


Näkymiä tietomallipohjaiseen aluesunnitelmaan


Kehityshankkeessa tietomallipohjaisen aluesuunnittelun demonstrointia varten luotuja GDL-objekteja voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta
kristiina.sulankivi(at)vtt.fi