Tietomalli työmaaprosessien turvallisuuden edistäjänä

Toteutus

Aikataulu: Hanke on ollut käynnissä 10/2007-2/2009.


Rahoitus: Hankkeen rahoittivat  VTT, Työsuojelurahasto (TSR) ja Skanska Oy.


Ohjausryhmä: Hanketta ohjasi ohjausryhmä, jossa olivat edustettuina VTT, TSR, Skanska ja RT ry.


Tutkimustyö: Tutkimustyö on tehty VTT:llä, aktiivisessa yhteistyössä teollisuuden edustajien kanssa. Ohjausryhmätyöskentelyn lisäksi yhteistyötä on tehty mallinnustestauksissa ja ideointi-työpajoissa, joissa oli tutkijoiden lisäksi rakennusyritysten, suunnittelutoimistojen, ohjelmistoyritysten sekä kalustovuokrausyritysten ja suojalaitetoimittajan edustajia.


Hankkeen keskeiset tehtävät:
Keskeisiä kysymyksiä, joihin haettiin hankkeen aikana vastauksia, olivat


  1. Tietomallinnuksen mahdollisuudet edistää rakennusalan työturvallisuutta


  2. Työmaan tietomallipohjaisen aluesuunnitelman (BIM-aluesuunnitelman) käyttömahdollisuudet ja


  3. Työturvallisuuteen liittyvien tehtävien käsittelymahdollisuudet osana rakentamisen 4D-mallintamista.


Tutkimushankkeen alkuvaiheessa selvitettiin tietomallien käyttöä ja tutkimusta turvallisuuden suunnittelussa ja hallinnassa, sekä tähän tarkoitukseen tarjolla olevia tietomallipohjaisia ohjelmia, palveluja ja komponenttikirjastoja kirjallisuudesta ja asiantuntijahaastatteluilla.


Tietomallipohjaisen turvallisuuden suunnittelun ja hallinnan tarpeita, ideoita ja mahdollisuuksia kartoitettiin kirjallisuudesta ja työpajoissa yhdessä teollisuuden edustajien kanssa.


Hankkeessa tehtiin työmaan tietomallipohjaisen aluesuunnittelun testaus, jolla selvitettiin, kehitettiin ja demonstroitiin työmaatoteutukseen liittyvien tehtävien ja asioiden uusia esitystapoja, havainnollistamista ja mallinnusvälineiden käyttömahdollisuuksia. Tässä yhteydessä koottiin työmaaobjektikirjasto, joka sisältää työmaan mallintamiseen tarvittavia väliaikaisia työmaavarusteita GDL-objekteina. Kirjastoa käytettiin myös tietomallipohjaisen aluesuunnittelun pilottihankkeessa.