Tutkimusosapuolet

img

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia.


Bioenergian tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on vähentää sähkön ja lämmön tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä luomalla tietoa ja ratkaisuja biopolttoaineiden käytön lisäämiseen eri käyttökohteissa ja kokoluokissa. Toisaalta tavoitteena on kehittää uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja bioraaka-aineisiin pohjautuvia vähäpäästöisten liikennepolttoaineiden ja bioperäisten tuotteiden tuotantoonkorvaamaan fossiilisia polttoaineita. Näillä tutkimusaloilla aloilla tavoitteena on vahvistaa suomalaisen bioenergiaosaamisen painoarvoa kansainvälisillä markkinoilla ja edistää bioenergian kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.


img

Teknillinen korkeakoulu - TKK on Suomen vanhin tekniikan yliopisto ja suomalaisen tekniikan tutkimuksen ja opetuksen uranuurtaja. Toimimme kaikilla Suomen elinkeinoelämän kannalta keskeisillä tekniikan opetuksen ja tutkimuksen pääaloilla, arkkitehtuuri mukaan lukien.


TKK on sitoutunut korkealaatuiseen koulutukseen. Annamme opiskelijoillemme vahvan teknistieteellisen pohjakoulutuksen, jonka varassa on mahdollista jatkuvasti oppia ja uudistua nopeasti kehittyvän tekniikan ja kansainvälistyvän toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Olemme saaneet tunnustusta opetuksemme laadusta sekä kansallisessa laatuyksikkövalinnassa että aikuiskoulutuksen laatuyliopistonimityksissä. Tekniikan ja luonnontieteiden rinnalla on muistettava myös taide. Arkkitehtehtuurin laitoksemme vaalii kunnialla suomalaisen rakennustaiteen perinteitä.


img

Forskningen i Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik är fokuserad på tre områden: katalys, kinetik och modellering av kemiska reaktorer. Dessa områden sammanfaller synnerligen väl med den huvudsakliga målsättningen för teknisk kemi och reaktionsteknik: utnyttjandet av kemiska reaktioner för industriell produktion av kemikalier. Målet är att upprätthålla och utveckla kunskapen och färdigheter i katalysatorframställning och -karakterisering, i kinetik och mekanism av katalytiska reaktorer, kinetisk analys av komplicerade kemiska reaktionssystem och samt i modellering och optimering av kemiska reaktorer. Vår forskning bildar en logisk linje från laboratoriesyntes till produktion i industriell skala. Kunskapen har tillämpats på många områden, ända från miljöorienterad katalys och framställning av biobränslen till syntes av fin- och specialkemikalier. Vi är en del av den nationella spetsforskningsenheten PCC – Processkemiskt centrum, utsett av Finlands Akademi. Det övergripande temat för forskningen vid PCC är molekylär processteknologi.


Tutkimus Teknisen kemian ja reaktiotekniikan laboratoriossa on keskittynyt kolmelle alueelle: katalyysiin, kinetiikkaan ja kemiallisten reaktoreiden mallinnukseen. Nämä alueet osuvat erinomaisen hyvin kohdalleen teknisen kemian ja reaktiotekniikan pääasiallisen tarkoituksen kanssa, joka on kemiallisten reaktioiden hyödyntäminen kemikaalien teolliseen tuotantoon. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää osaamista ja valmiuksia katalysaattorien valmistuksessa ja karakterisoinnissa, kinetiikassa ja katalyyttisten reaktioiden mekanismeissa, monimutkaisten kemiallisten reaktiosysteemien analysoinnissa sekä myös kemiallisten reaktoreiden mallintamisessa ja optimoinnissa. Tutkimuksemme muodostaa loogisen jatkumon laboratoriosynteeseistä teollisen mittakaavan tuotantoon. Osaamistamme on sovellettu useilla aloilla; aina ympäristösuuntautuneesta katalyysista ja biopolttoaineiden valmistuksesta hieno- ja erikoiskemikaalien valmistukseen. Me olemme osa Suomen Akatemian nimeämää kansallista huippututkimusyksikköä PCC:tä – Prosessikemian keskusta. PCC:n tutkimuksen painopistealue on molekyläärinen prosessiteknologia.