Verkostojen kasvu ja kehitysdynamiikka

Verka-menetelmät

Menetelmäpaketin rakenne


Linkki eVerka- osioon


Verkostoprojektin suunnittelu
Miten kehitystyössä kannattaisi edetä?


  • Määritetään kehitystyön tavoitteet, osallistujat, aikataulu ja käytettävät menetelmät

Yrityksen verkostoportfolio
”Keiden kanssa teemme yhteistyötä nyt, millaisissa verkostoissa tulevaisuudessa kannattaisi toimia?


  • Määritetään verkostot, joissa yritys toimii.


  • Kuvataan verkostojen päätehtävät ja merkitys yritykselle.


  • Mietitään, miten olemassa olevia verkostoja tulisi kehittää ja millaisia uusia yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia kannattaisi etsiä


Yrityksen verkostoroolit
Millaisissa verkostorooleissa olemme vahvimmillamme ja mihin kannattaisi erityisesti panostaa?”


  • Määritetään roolit (asiakas, toimittaja, keskusyritys jne.), joissa yritys toimii eri verkostoissa.


  • Arvioidaan, missä rooleissa yritys on vahvimmillaan ja millaisia uusia, tiettyä/ tiettyjä rooleja vahvistavia, strategialinjauksia ja kehityssuunnitelmia olisi tarpeen tehdä.


Yrityksen osaamiskartta
Mitä haluamme tarjota asiakkaille ja miten saamme yhdistettyä verkoston osaamiset parhaalla tavalla?”


  • Määritetään yrityksen oma ydinosaaminen ja nimetään ne osaamisalueet, joihin tullaan keskittymään ja joita tullaan kehittämään tulevaisuudessa.


  • Määritetään osaamiskokonaisuus, jolla tarjotaan asiakkaille mahdollisimman paljon lisäarvoa.


  • Määritetään omaa osaamista vahvistavat yhteistyökumppanien osaamisalueet ja tarvittavat täydentävät osaamiset.


  • Listataan potentiaaliset uudet yhteistyökumppanit.


Yrityksen verkostotaktiikka
Käyttötarkoitus
Yrityksen verkostotaktiikalla kuvataan yrityksen verkostoitumisen tavoitteet ja keinot, joilla se yrittää saavuttaa nämä tavoitteet. Menetelmällä määritetään keskeiset kumppanit ja se, minkä tyyppistä ja miten syvää yhteistyötä heidän kanssaan olisi tarkoituksenmukaista tehdä. Tuloksena nimetään ryhmä yhteistyökumppaneita, jotka tukevat mahdollisimman hyvin yrityksen omaa verkostotaktiikkaa.


Verkoston liikeidea
Käyttötarkoitus
Yritysten välisten yhteistyöneuvottelujen pohjana käytetään verkoston alustavaa liikeideaa. Verkoston alustavasta liikeideasta muotoillaan houkutteleva sekä verkoston asiakkaille että kaikille verkoston toimijoille yhdistämällä toimijoiden näkemykset ja intressit.


Verkostoitumisen edellytykset
Käyttötarkoitus
Menetelmällä selvitetään verkostoitumisen edellytykset niiden kumppanien kanssa, jotka ovat todenneet liikeidean ja yhteistyön alustavasti houkuttelevaksi. Menetelmällä muodostetaan näkemys yhteistyön mahdollisuuksista ja uhista. Kumppaniehdokkaiden kanssa neuvotellaan, minkä tyyppistä yhteistyötä verkostona voisi tehdä ja millä reunaehdoilla. Menetelmällä arvioidaan potentiaalisten kumppanien hyötyä verkostolle, sitoutumisen astetta ja kykyä olla mukana. Tuloksena muodostetaan verkoston kokoonpano.


Verkostostrategia
Käyttötarkoitus
Verkostostrategiamenetelmällä kootaan verkostoyritysten näkemykset yhteen ja määritetään 3-5 vuoden tähtäimen kehityssuunnitelma. Menetelmällä muodostetaan verkoston visio sekä valitaan keskeiset kehitysteemat ja toiminnan mittarit.


Verkoston toiminnan arviointi
Käyttötarkoitus
Tällä menetelmällä sovitaan verkoston yhteiset mittaamis-, palaute- ja arviointikäytännöt – millä mittareilla mitataan, kuka kerää mittausdatan, mitkä ovat mittauspisteet, kuinka usein mitataan, miten tulokset kootaan yhteen ja käsitellään yhteisesti verkostotasolla. Lisäksi sovitaan, miten usein toteutetaan verkostokumppanien itsearviointi ja verkoston strategiakierros.


Verkoston käyntikortti
Käyttötarkoitus
Verkoston käyntikortti on yhteenveto verkoston osaamisista ja verkoston tarjoaman lisäarvon kuvaus asiakkaille. Käyntikorttia voidaan käyttää verkoston markkinointimateriaalina.