Verkostojen kasvu ja kehitysdynamiikka

Verka-projektit

Lähestymistapamme yritysverkostojen kehittämiseen

  • Strategialähtöinen kehittäminen - Verkostostrategian luonti yhteistyössä ja sen toiminnallistaminen verkostoyrityksissä
  • Pitkäjännitteinen kehittäminen. Verkoston kokoonpanoa, strategiaa, tavoitteita ja toimintaa muokataan ajan kuluessa
  • Verkoston liiketoiminnan, prosessien ja yhteistyön kehittäminen
  • Verkoston toiminnan ja kannattavuuden parantaminen/ Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen
  • Verkoston monenkeskinen kehittäminen
  • Henkilöstöä kaikilta organisaatiotasoilta osallistava kehittäminen - Henkilöstön hiljaisen tiedon hyödyntäminen sekä motivointi ja sitouttaminen toiminnan kehittämiseen
  • Puolueettoman kokonaiskuvan muodostaminen verkoston tilanteesta ja kehittämistarpeista, näkökulmien kokoaminen yhteen ja tiedon jalostaminen
  • Kehitystyötä systematisoivien menetelmien kehittäminen ja soveltaminen.


Aiempia ja käynnissä olevia verkostoprojekteja

Verka-hanke (2004-2007); VTT tiedote T2348.pdf (2006)

Dynamo (2006-2008); www-sivut: dynamo.vtt.fi


PARTNET- projekti (2002 - 2005). Kehittyminen järjestelmätoimittajana; (Tykes julkaisut;raportti 43.pdf (2005)
- Reikälevy Oy: Uutta liiketoimintaa materiaaliosaamista yhdistämällä -verkoston laajennettu käyntikortti
- Maaseudun Kone Oy: Verkostostrategia ja verkostoyhteistyön käynnistäminen
- Juha Lemponen Oy: Verkoston kokoonpanon muotoutuminen


Ruukin verkosto (2005-2006): Toimittajaverkoston johtamisen työkalut; Tykes julkaisut; raportti 44.pdf (2005)


Vave-projekti (1998-2002): Vahvuuta verkostosta julkaisut;
VTT Publications 465.pdf (2002)
Tykes julkaisut, raportti 21.pdf (2002)Käyttökokemukset

Verka menetelmien pilotointiyhteistyö


Onway Oy on oululais-espoolainen liikkeenjohdon konsulttitoimisto, jonka henkilöstö osallistui Verka menetelmien tuotteistamiseen ja pilotointiin Arla-Ingman yhteistyöryhmän toiminnan kehittämisessä. VTT:n asiantuntijat osallistuivat kohdeverkoston kehittämisprojektin suunnitteluun ja toteuttamisen ohjaukseen Onway Oy:n edustajien kanssa pidettyjen työpajojen kautta.


Kohdeverkostossa testattiin yritysten verkostoroolien ja verkostosuhteiden jäsentämisen sekä verkoston yhteisen strategian muodostamisen työkaluja. Arla-Ingman yhteistyöryhmän mittareiden rakentamisessa Onway Oy:n asiantuntijat ovat yhdistäneet Verka menetelmiin omia mittaus- ja laskentatyökalujaan. Onway Oy:n toimitusjohtajan, konsultti Juha Keskitalon mielestä Verka- menetelmissä verkoston kehittymispolku oli jäsennelty selkeästi. Samansuuntaista logiikkaa ja etenemisjärjestystä on käytetty myös Onway Oy:n aikaisemmin toteuttamissa verkostoprojekteissa. Mutta jo olemassa olevaan verkostoon ei kaikkia yritystason menetelmiä kannata soveltaa, vaan on poimittava oikeat asiat huomioiden verkoston nykytilanne.


Katso myös www.onway.fiVerka- menetelmäpaketin hyödyntäminen verkostoituvan liiketoiminnan koulutuskokonaisuuden toteuttamisessa osana VELI -hanketta


Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikön hallinnoimassa VELI -hankkeessa on toteutettu Verkostoituvan liiketoiminnan koulutuskokonaisuus ja yhtenä sen keskeisenä osiona on Verka -menetelmiin pohjautuva yritysverkoston strateginen kehittäminen. Multimediaan pohjautuvat sähköiset ns. oppimisaihiot on toteutettu www-, Moodle- ja CD-muotoihin ja niitä tullaan hyödyntämään jatkossa alueellisissa kehittäjäorganisaatioissa (kehitysyhtiöt, yrityspalvelut, oppilaitokset, yritykset).


Oppimisaihiot, koulutuskokonaisuus ja valmennukset ovat hankkeessa vielä kehittelyvaiheessa ja enemmän käytännön kokemukset saadaan, kun toteutukset viedään käytäntöön ja kohdistetaan kehittämistoimia yrityksiin. Tämä on tavoitteena toteuttaa jatkohankkeessa vuonna 2008. Jatkohankkeessa toivotaan yhteydenottoja itäsuomalaisista ns. solmu- ja veturiyrityksistä, joissa verkostoitumisen kehittäminen on ajankohtaista.


VELI -hankkeen projektipäällikkö, Jukka Siikonen, toteaa, että kehittämistyön toteuttamisessa tarvitaan ehdottomasti ns. verkostokoordinaattori, aloitteen tekevä solmuyritys tai kehittäjätahon edustaja (konsultti, yritysneuvoja). Verkostokoordinaattorit, konsultit sekä kehittäjäorganisaation neuvojat tulee kouluttaa menetelmän käyttöön niin, että he pystyvät olemaan tukena ja opastajina yritysverkostoja kehitettäessä.


EU:n ja Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittaman VELI – verkottuva liiketoiminta -hankkeen (1.5.2006 - 31.12.2007) lähtökohtana on ollut kehittää pohjoissavolaisten yritysten ja organisaatioiden verkostoituvan liiketoiminnan strategisen osaamisen vahvistamiseksi sopivia menetelmiä, työkaluja ja oppimismateriaaleja.


Lisätietoja VELI -hankkeesta: www.savonia.fi/veli tai jukka.siikonen@savonia.fi